முதல் மனிதன் ஆணா பெண்ணா?

முதல் மனிதன் ஆணா பெண்ணா? மனிதனின் தோற்றம் படைப்பு என்றால், மிக எளிதாக பதில் சொல்லிவிடலாம். அதற்கு ஆதாரம் (?!) இருக்கின்றது. கடவுள் ஆதாமை (ஆண்) தூசியில்

Read more

ராஜேந்திரன் புலிகளுக்குத் தலைவன்

மீன்சுருட்டி- ஜெயம்கொண்டான் சாலையில் பயணிக்கும் போது ஜன்னல் வழியாக எட்டிப் பார்த்தால் அதிகபட்சமாக ஒரு பெரிய கோயிலும், இரண்டு தேநீர் கடைகளும், ஐம்பது வீடுகளும் கொண்ட “கங்கை

Read more