ஆரோக்கியமான குழந்தை பெற கற்பமூலிகை

“ஆகாயராஜன்” என்கிற கற்பமூலிகை மற்ற பெயர் முடவாட்டுகால் கிழங்கு(அ) ஆட்டுக்கால் கிழங்கு கடல் மட்டத்தில் இருந்து 3800 அடிக்கு மேல் உள்ள மலைபாறைகளில் விளையும் இவற்றிற்கு வேர்கள்

Read more